ग्राहकको गोपनीयतामाथि संवेदनशील छौँः  नेपाल टेलिकम