देशभरका अस्पतालमा आन्दोलन आकस्मिक सेवा बाहेकका सबै सेवा बन्द